REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY

I DOROSŁYCH

BIBLIOTEKI PRZY CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

W DEBRZNIE, FILII W STARYM GRONOWIE ORAZ PUNKTU

BIBLIOTECZNEGO W STRZECZONIE

§ 1

1. Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy gminy Debrzno.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne

3. Przy zapisie Czytelnik powinien:

a) okazać dowód osobisty

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

4. Za Czytelnika do lat 16 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców

lub opiekun prawny.

5. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.

6. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

7. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę czy torbę na wieszaku.

8. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

  1. Biblioteka przy Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie, przy ul. Wojska Polskiego 2 jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przeze mnie książek. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystycznej publicznej. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych – Klaudia Bilska, e-mail. inspektorckstdebrzno@gmail.com

§ 3

1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni, a książkę znajdującą się w kanonie lektur szkolnych na okres nie dłuższy niż 14 dni ( na wniosek użytkownika umotywowany stanem zdrowia lub potrzebami naukowymi liczba wypożyczonych zbiorów na zewnątrz może być zwiększona do 10 woluminów).

2. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

4. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi.

5. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla Czytelników dorosłych tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone.

 

§ 4

1.Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają Czytelnika.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

4. Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć w zamiast zagubionej lub zniszczonej książki inną książkę o zbliżonej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 6

1.Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

2. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione organy.

3. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:

a) nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie

b) które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników Biblioteki

c) wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem i przykrym zapachem.

§ 7

1.Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora CKST w Debrznie.

§ 8

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są Czytelnikom do wiadomości przez ich umieszczenie na stronie www.cksit.debrzno.pl oraz wywieszenie w wypożyczalni. Po upływie 60 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Debrzno, 17.11.2020r.

 

Skip to content